Úlohou modulu asystANT Gate je preukazanie neoprávneného vstupu do bázy a ubezpečenie toho, že každý pracovník mohol vstúpiť v dopredu definovanom časovom intervale a len na preňho dovolené miesta. Po identifikácii (RF karta, kód PIN) môžu vstúpiť pracovníci do bázy podniku.V tom prípade, ak sa hociktorý pracovník trikrát za sebou pokúsil neúspešne identifikovať, systém ihneď pošle alarm o tejto akcii. V prípade vozidiel to systém všetko realizuje vo forme rampovom vstupnom systéme. Viazané k rampe alebo nezávisle od toho je možné k systému priradiť jednotky mostovej váhÚlohou tejto jednotky je meranie váhy vozidiel a meranie i kontrola hmotnosti dopravovaného tovaru (vytlačenie dodacieho listu a váhového lístku). S používaním systému Gate bude vždy kontrolovateľné a a sledovateľné, s ktorým vozidlom, kedy, ktorý vodič vozil tovar na bázu alebo z bázy a s akou hmotnosťou. Duchom systému je asystANT NOSIČ ÚDAJOV, ktorý neprerušene a automaticky zásobuje údajmi, ktoré sa vo forme prosby používateľa hocikedy môžu objaviť. NOSIČ ÚDAJOV uskladňuje údaje o každom pracovníkovi, nastavené limity,povolenia vstupu (v ktorom časovom intervale môže byť prítomný v báze), o čísle a čase vstupu a výstupu počas pracovnej doby. Tu uchované údaje sú dostupné aj pre iné podsystémy podniku s ohľadom na ich oprávnené úrovne. Napríklad uchované údaje o pracovnom čase systém bezprostredne odovzdá programu vyúčtovania výplat. Pretože pracovník nemá možnosť na neskoršiu korekciu elektronickej evidencie pracovného času vstupného systému, takto s používaním systému je dosiahnuteľná úspora pracovného času. Nezvyčajné prípady (odklon od vopred definovaného systému záznamov) môžeme ľahko zachytiť a brať na zodpovednosť. Podľa údajov môžeme urobiť skúmania zaťaženia humánneho zdroju i rentabilitné skúšania.
 
 
 
 


 

 

 

 

 

Funkcie modulu asystANT Gate:
• zabránenie neoprávneného vstupu,
• zabezpečenie vstupu podľa vopred definovaných zákonov
  (daný pracovník môže vstúpiť len na danú oblasť a v
  danom časovom termíne),
• identifikácia osôb RF kartou a PIN kódom,
• identifikácia vozidiel RF kartou a PIN kódom,
• realizácia rampového vstupného systému pre vozidlách,
• elektronická evidencia pracovného času,
• uskladnenie osobných údajov pracovníkov, evidencia
  ich dokumentov,
• uskladnenie vstupných povolení pracovníkov
  (v ktorej perióde môže byť prítomný na báze),
• fixovanie čísla vstupu a výstupu počas pracovnej doby,
• fixovanie termínu vstupu a výstupu počas pracovnej doby, • priamy kontakt s inými podsystémamy podniku,
  so systémom vedenia podniku,
• výkaz sťažností humánneho zdroju.

 
  Základná jednotka:
Vstupná jednotka
Jej úlohou po identifikácie s Rf kartou je zabezpečenie vstupu a výstupu v daných dverách.


Ďalšie opcionálne doplnkové jednotky:
Rampová jednotka
Umožní obsluhu rampy.
Jednotka mostovej váhy
Nástroj na odváženie hmotnosti vozidiel a na odmeranie hmotnosti dopravovaného tovaru (dodací list, vytlačenie váhovéhu lístku).
Jednotka evidencie pracovného času
ATáto jednotka slúži na registráciu pracovnej doby pracovníkov (je možný zakladaný a mobilný variant).
Jednotka kamerového pozorovania
Jej úlohou je zabezpečenie archivácie záberov a možnosť hľadania záberov.